fbpx
Close

Często zadawane pytania

Pytania pomocnicze pomagające wstępnie określić wyzwanie oraz prawidłowo je zgłosić do programu “GovTech Inno_Lab”.

Pytania o program

Jaki jest cel programu?

Celem Programu jest rozwinięcie kompetencji personelu JST w zakresie pracy z innowacjami poprzez zwiększenie ich wiedzy o procedurach konkursowych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: „PZP”), zaznajomienie z metodykami zwinnymi, metodami potwierdzania potrzeb na innowacje, przygotowanie do roli zamawiających innowacyjne rozwiązania oraz facylitację współpracy innowatorów z jednostkami samorządu terytorialnego.

Jakie są etapy programu?

 • Program został zaprojektowany oraz podzielony na etapy w celu możliwie najefektywniejszego przekazania wiedzy pracownikom JST.
 •  
 • Etapy projektu to:

Podczas etapu “Nabór JST” jednostka samorządu terytorialnego zgłasza się do udziału w projekcie. Od etapu “Współpraca z JST” rozwijane są kompetencje zespołu JST. Nie każda jednostka samorządu terytorialnego będzie uczestniczyć we wszystkich etapach. W etapach “Dialog techniczny”, “Organizacja konkursu w trybie PZP” i “Opieka pokonkursowa” uczestniczą tylko niektóre jednostki (18 w etapie “Dialogu technicznego” i min. 12 w etapach “Organizacja konkursu w trybie PZP” i “Opieka pokonkursowa”). Jednostka może opuścić program po etapie “Diagnozy potrzeb i redefinicji wyzwań” (jeśli oświadczy, że nie będzie przeprowadzać wstępnych konsultacji rynkowych) oraz po etapie “Dialog techniczny” (jeśli po przeprowadzeniu wstępnych konsultacji rynkowych, oświadczy, że nie będzie organizować konkursu). JST może też nie zostać dopuszczona do dalszym udziału w projekcie, jeśli nie uczestniczy w nim aktywnie lub okaże się, że jej wyzwanie nie spełnia kryteriów projektu.

Jaki jest planowany harmonogram programu?

Etap Daty Czas trwania
Współpraca z JST
02.12.2021 - 10.02.2022
2 miesiące
Diagnoza potrzeb
11.02.2022 - 25.03.2022
1,5 miesiąca
Dialog Techniczny
26.03.2022 - 26.04.2022
1 miesiąc
Organizacja konkursu
27.04.2022 - 27.09.2022
5 miesięcy
Opieka pokonkursowa
15.07.2022 - 15.10.2022
3 miesiące

Czy obecność na zajęciach jest obowiązkowa? Czy otrzymamy na koniec certyfikat potwierdzający nasze umiejętności?

Udział w Programie na wszystkich etapach jest obowiązkowy. Obecność członków zespołu będzie weryfikowana przez Prowadzących. Minimalna frekwencja, która będzie wymagana to 85% zajęć. Uczestnicy, którzy spełnią warunek frekwencji, otrzymają imienny certyfikatu uczestnictwa w Progamie. Dodatkowo w ramach rekrutacji do kolejnych etapów programu poszczególne zespoły będą oceniane pod kątem uczestnictwa w szkoleniach.

Czy JST otrzyma bezpośrednie wsparcie finansowe?

Nie, żadna z JST nie otrzyma bezpośredniego wsparcia finansowego. Dla jednostki, która będzie uczestniczyć we wszystkich etapach, przeznaczone będą usługi o wartości do 50 000 PLN. W skład tych usług wchodzą m.in. warsztaty, spotkania z ekspertami, wsparcie w definiowaniu i precyzowaniu wyzwania, pomoc przy organizacji wstępnych konsultacji rynkowych i konkursu.

Jaki jest plan ramowy? Czego będą dotyczyć poszczególne szkolenia, warsztaty i spotkania indywidualne?

Temat Godziny

Etap - Współpraca z JST

Kick off - spotkanie wprowadzające
5
Wprowadzenie do innowacji
1,5
Wprowadzenie do trybu konkursowego w PZP
5
Budowa zespołu odpowiedzialnego za współpracę z innowacjami oraz kształtowania ścieżki innowacji w organizacji
5
Team Building (tworzenie zespołu odpowiedzialnego za innowacje)
5
Warsztaty dotyczące metodyk zwinnych (scrum, agile)
5
Indywidualne spotkania z tutorem wdrażania innowacji
3

Etap - Diagnoza potrzeb

Projektowanie innowacji i usług
5
Mapping Innovation (mapowanie zapotrzebowania na innowacje
5
Warsztaty Lean Canvas
5
Warsztaty dotyczące metodyk zwinnych (scrum, agile)
2
Zebranie benchmarków przez eksperta technologicznego - indywidualne konsultacje
2
Indywidualne konsultacje w zakresie doprecyzowania potrzeby przez JST
16
Spotkania indywidualne z tutorem lub mentorem
6
Indywidualne konsultacje Lean Canvas
1

Etap - Dialog techniczny

Indywidualne konsultacje z ekspertem w zakresie kształtowania kluczowych założeń dotyczących zapotrzebowania technologicznego
4
Indywidualne konsultacje prawne
4
Spotkania z tutorem lub ekspertem
4
Indywidualne konsultacje w zakresie metodyk zwinnych (scrum, agile)
2

Etap - Organizacja konkursu w trybie PZP (5 mc, indywidualna)

Udział eksperta w sądzie konkursowym
15
Wsparcie prawne – eksperta z zakresu PZP
6
Wsparcie w opracowaniu planu wdrożenia
3
Wsparcie w zakresie negocjacji
3
Pozostałe wsparcie eksperckie
5

Opieka pokonkursowa (4 mc, indywidualna)

Wsparcie Operatora w ustalonym zakresie

Pytania o rekrutację

Kto może wziąć udział w programie?

W programie może wziąć udział każda polska jednostka samorządu terytorialnego (JST); niezależnie od jej wielkości – mogą to być gminy, powiaty i województwa.

 

WAŻNE! Uczestnikiem i beneficjentem programu nie może być inna jednostka budżetowa i/lub spółka będąca własnością jednostki samorządu terytorialnego.

Jak powinien wyglądać zespół projektowy, który zostanie zgłoszony do programu?

W zgłoszeniu powinien zostać wskazany zespół projektowy, który będzie reprezentował JST w programie. Osoba zgłaszająca JST może, ale nie musi być członkiem zespołu projektowego. Zespół projektowy powinien składać się z minimum 3 osób i nie przekraczać 5 osób. Osoby będące członkami zespołów projektowych muszą być zatrudnione bezpośrednio w jednostkach samorządów terytorialnych.


Ponieważ projekt nie tylko dostarczy wiedzy, jak organizować procedury konkursowe w sposób zgodny z nowym PZP, ale także uczy definiowania potrzeb, poszukiwania innowacji czy projektowania zwinnego, wskazane jest, aby zespół projektowy był multidyscyplinarny. Może składać się z pracowników różnych wydziałów, jak np. dział merytoryczny odpowiedzialny za realizację rozwiązania, dział zakupów, dział IT, dział finansowy, dział innowacji. Warto, by zespół uczestniczących osób w imieniu JST był ściśle skorelowany z wyzwaniem JST oraz innymi planowanymi przez JST procedurami konkursowymi.

Czy JST może wziąć udział w Programie u innego Operatora?

W programie GovTech inno_LAB nie może uczestniczyć jednostka samorządu terytorialnego, która wzięła lub bierze udział w programie realizowanym w ramach GovTech inno_LAB przez innego operatora, tj. zawarła umowę o współpracy z Operatorem. Do chwili zawarcia umowy o współpracy, JST może brać udział w rekrutacji do Programu u różnych Operatorów.

Czy powinniśmy wiedzieć coś jeszcze o rekrutacji?

Na podstawie informacji uzyskanych podczas procedury naboru, każdej JST przyznana zostanie punktacja, która jest podstawą wyboru JST zakwalifikowanych do udziału w Projekcie. Niezakwalifikowane JST do udziału w Programie realizowanym przez Huge Thing, mogą wziąć udziału w Programach GovTech inno_LAB realizowanych przez pozostałych Operatorów.

Gdzie znaleźć regulamin?

Regulamin dostępny jest na hugething.vc/govtech oraz tutaj (kliknij w link).

Jakie informacje powinno zawierać zgłoszenie?

Formularz zgłoszeniowy zawiera następujące pola:

Czego powinno dotyczyć zgłaszane wyzwanie?

Wyzwanie które JST będzie chciała przepracować w ramach programu powinno zakładać wykorzystanie nowych technologii. Nie powinno mieć charakteru komercyjnego związanego z działalnością gospodarczą prowadzoną przez JST oraz powinno zawierać element personalizacji. Ponadto jednostka powinna mieć przewidziany budżet na zakup potencjalnej technologii.

 

Co oznacza każdy z tych elementów?

 

 • Wykorzystanie nowych technologii to poszukiwane w ramach programu rozwiązania powinny wykorzystywać najnowsze technologie, w tym technologie wymieniany w ramach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, takie jak systemy IT, systemy analizujące bazy danych czy rozwiązania wykorzystujące IOT, AR i podobne.

 • Niekomercyjny charakter rozwiązania to wyzwanie będące przedmiotem udziału w programie nie powinny być związane bezpośrednio z działalnością gospodarczą prowadzoną przez JST, działalnością nastawioną na zysk (nawet jeśli nie przynosi dochodów), czyli np. nie może wprost służyć zwiększeniu przychodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, zwiększeniu przychodów z nośników reklamowych itp. Poszukiwane rozwiązania powinny wpływać pozytywnie na rozwój JST oraz poprawiać komfort życia mieszkańców.
 •  
 • Dodatkowo wyzwanie powinno, przed etapem dialogu technicznego, spełniać poniższy warunek:
 •  
 • element personalizacji – ten warunek oznacza że w ramach udziału w programie nie można zakupić rozwiązania, które sprzedawane jest jako rozwiązanie “pudełkowe” (gotowego do wykorzystania dla każdego nabywającego go klienta) lub wymagającego jedynie niewielkiej modyfikacji, która jest normalnym elementem sprzedaży rozwiązania. Poszukiwane w ramach wyzwań rozwiązania powinny zawierać indywidualne elementy odpowiadające na potrzeby danej JST.

Jakie szacowane środki finansowe są potrzebne na udział w programie?

Zgłaszane wyzwanie może pochodzić z różnych obszarów, jeżeli spełnia wymogi formalne. Poszukiwane rozwiązanie powinno odpowiadać KIS – Krajowym Inteligentnym Specjalizacjom (https://smart.gov.pl/pl/). Odbiorcą rozwiązania poszukiwanego w ramach wyzwania muszą być bezpośrednio JST. Nie mogą to więc być np. gminne osoby prawne w zakresie prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.

Czy JST musi mieć doświadczenie we wdrażaniu projektów innowacyjnych?

Nie, JST nie musi mieć doświadczenia we wdrażaniu projektów innowacyjnych. Głównymi celami Programu jest edukacja pracowników jednostek samorządów terytorialnych w obszarze definiowania zapotrzebowania na innowacje w JST, zamawiania nowych technologii, przygotowywania kryteriów oceny potencjalnych wykonawców i oferowanych rozwiązań a także wdrażania projektów innowacyjnych i przygotowywania ich zgodnie z procedurą konkursową opisaną w PZP.

Czy możliwe jest wyjście z Programu?

Uczestnictwo w programie zakłada możliwość wyjścia JST z Programu na dwóch jego etapach. Pierwszy po etapie diagnozy i redefinicji wyzwania, drugi po etapie dialog techniczny. Więcej na ten temat także w pkt 3 FAQ.

 

JST, które przejdą do ostatniego etapu programu powinny posiadać zabezpieczone środki finansowe, które pozwolą na zakup i wdrożenie innowacyjnego rozwiązania w obszarze wyzwania zdefiniowanego na etapie “Diagnozy potrzeb i redefinicji wyzwania”.

Kto może dokonać zgłoszenia w imieniu jednostki samorządu terytorialnego (JST)?

Zgłoszenia JST do programu może dokonać pracownik, który jest zatrudniony bezpośrednio w JST oraz jest osobą na stanowisku minimum kierowniczym / jest osobą decyzyjną, upoważnioną do działania w imieniu JST.
Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz dostępny na www.hugething.vc/govtech.

Ile czasu trwa rekrutacja i jej poszczególne etapy?

Rekrutacja podzielona jest na 3 następujące etapy.

Pierwszy etap to nabór wniosków, który trwa od 06.09.2021 r. do 06.10.2021 r.

W tym czasie JST powinny przesłać elektronicznie prawidłowo wypełniony formularz oraz prezentację wypełnioną zgodnie z szablonem.

Formularz oraz szablon są dostępne na stronie www.hugething.vc/govtech.

Drugi etap rekrutacji polega na selekcji przez Komisję przesłanych zgłoszeń. Na podstawie oceny spełnienia kryteriów udziału w Programie zostanie wyłonione 50 JST, które przejdą do etapu rozmów z Komisją rekrutacyjna.

Komisja złożona jest z przedstawicieli operatora programu.

Po zakończeniu etapu rozmów do udziału w Programie zostanie wyłonione 36 JST, które łącznie zdobędą największą ilość punktów. O wynikach naboru uczestnicy rekrutacji otrzymają informację drogą elektroniczną.

Wybrane JST zostaną zaproszone do potwierdzenia udziału w programie oraz podpisania umowy o współpracy. Wzór umowy znajduje się TUTAJ.

Lista JST, które potwierdziły udział w programie i podpisały umowę o współpracy zostanie opublikowana na stronie www operatora.

Jaki jest skład Komisji Rekrutacyjnej oraz jakie kryteria są brane pod uwagę podczas rozmowy rekrutacyjnej?

 • Analizę zgłoszenia przeprowadzi zespół Huge Thing w składzie: Program Managerowie, CFO Projektu i Prawnik. Analiza odbywać się będzie przede wszystkim pod kątem zgodności zgłoszenia z założeniami Projektu, zasadności udziału w Projekcie oraz adekwatności budżetu na nabycie potencjalnego rozwiązania.
 • Oceniane będą też takie kryteria jak:

Celem operatora będzie wybranie z jednej strony takich Zespołów, które realnie potrzebują wsparcia, z drugiej takich, które mają realną szansę na wykorzystanie zdobytej wiedzy w ramach realizacji zamówienia na technologie z wykorzystaniem formuły konkursu.

Gdzie znaleźć wzór umowy JST?

Wzór umowy dla JST, jest dostępny na stronie internetowej: hugething.vc/govtech. Jednym z załączników do umowy jest opis wyzwania. JST może zgłosić więcej niż jedno wyzwanie. Wówczas może wyzwania zawrzeć w odrębnych załącznikach lub wszystkie w jednym załączniku.

Jak opisać wyzwanie?

Podczas wypełniania formularza JST jest zobowiązana wstępnie zdefiniować wyzwanie i opisać je, w taki sposób, by operator programu Huge Thing – analizując zgłoszenie – mógł zweryfikować, czy spełnia ono wymogi Programu GovTech inno_LAB. Wyzwanie musi takim, by możliwe było ogłoszenie konkursu na ewentualne rozwiązanie (innowację), która odpowiada na to wyzwanie. Wyzwanie musi być zgodne z KIS. Wyzwanie nie może wiązać się z prowadzoną przez JST działalnością gospodarczą (działanie przez JST jako przedsiębiorca).

 

Operator na etapie naboru weryfikować będzie wstępnie czy odpowiedzią na wyzwanie może być innowacyjne rozwiązanie oparte o nowe technologie. W razie wątpliwości w zakresie zgłoszenia, Huge Thing może kontaktować się z jednostką samorządu terytorialnego na wskazane w zgłoszeniu dane kontaktowe lub za pomocą narzędzi komunikacji elektronicznej (np. za pomocą wideokonferencji) w celu sprecyzowania zgłoszenia i rozwiania ewentualnych wątpliwości.

Jak rozumieć związek rozwiązania z działalnością gospodarczą?

Rozwiązanie nie powinno dotyczyć działalności JST, która jest traktowana jako działalność gospodarcza, tj. ma zorganizowany i ciągły charakter, podlega regułom racjonalnego gospodarowania i stanowi formę udziału JST w obrocie gospodarczym. Chodzi o działalność nastawioną na zysk, nawet jeśli nie przynosi ona dochodu.

Kto może być odbiorcą rozwiązania opisanego w wyzwaniu?

Zgłaszane wyzwanie może pochodzić z różnych obszarów, jeżeli spełnia wymogi formalne.

 

Poszukiwane rozwiązanie powinno odpowiadać KIS – Krajowym Inteligentnym Specjalizacjom (https://smart.gov.pl/pl/).

 

Odbiorcą rozwiązania poszukiwanego w ramach wyzwania muszą być bezpośrednio JST. Nie mogą to więc być np. gminne osoby prawne w zakresie prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.

Jak wygląda selekcja w ramach Programu?

Na podstawie przyjętych kryteriów* w ramach kolejnych etapów programu, po etapie diagnoza potrzeb i redefinicja wyzwania, do dalszych etapów Programu zakwalifikowanych zostanie na podstawie kryteriów 18 JST. Po etapie dialog techniczny do dalszego etapu przejdzie min. 12 JST.

 

Co oznacza, że wyzwanie ma niekomercyjny charakter rozwiązania?

Niekomercyjny charakter rozwiązania oznacza wyzwanie będące przedmiotem udziału w programie nie powinny być związane bezpośrednio z działalnością gospodarczą prowadzoną przez JST, działalnością nastawioną na zysk (nawet jeśli nie przynosi dochodów), czyli np. nie może wprost służyć zwiększeniu przychodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, zwiększeniu przychodów z nośników reklamowych itp. Poszukiwane rozwiązania powinny wpływać pozytywnie na rozwój JST oraz poprawiać komfort życia mieszkańców.

Czy zespół Huge Thing może wykluczyć JST z programu?

Huge Thing może uniemożliwić JST udział w realizowanym przez siebie Programie, jeśli po podpisaniu umowy okaże się, iż wyzwanie, nad którym chce pracować zespół JST ma charakter komercyjny i wpisuje się wprost w działalność gospodarczą prowadzoną przez JST i nie ma możliwości jego modyfikacji tak, aby spełniało wymagane kryteria.
Skip to content